Tin tức

Liên hệ

Bảo hiểm cháy nổ tài sản

Tại sao phải mua bảo hiểm cháy nổ cho tài sản ? Bảo hiểm Bảo việt giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm mọi rủi ro cho tai sản

Tại sao phải mua bảo hiểm cháy nổ: 

Tình hình cháy nổ diễn ra ngày càng phức tạp, khi sự cố cháy nổ xảy ra sẽ gây ra thiệt hại tương đối lớn cho doanh nghiệp, gây ra mất việc làm cho người lao động chính vì vậy, việc tham gia bảo hiểm cháy  nổ bắt buộc giúp cho doanh nghiệp có tài chính sớm khôi phục sản xuất kinh doanh và tạo ra công ăn việc làm cho người lao động.

bao hiem tai san

Những đối tượng nào phải mua bảo hiểm cháy nổ:

Nghị định 23/2018/NĐ-CP áp dụng đối với: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP (bên mua bảo hiểm); doanh nghiệp bảo hiểm; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo quy định, đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ gồm:  a- Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; b- Các loại hàng hoá, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Ngoài ra, các đối tượng không thuộc phạm trù nói trên sẽ thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ tự nguyện và theo thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm.

Có các chương trình bảo hiểm cháy nổ nào:

Hiện trên thị trường tồn tại hai chương trình bảo hiểm cháy nổ:

Một là Chương trình "Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt" bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm: Cháy; Nổ; Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào; Gây rối, đình công, bãi công, sa thải; Hành động ác ý; Động đất, núi lửa phun; Giông bão; Giông bão, lụt;  Vỡ hay Tràn nước từ các thiết bị chứa nước; Va chạm bởi xe và súc vật; …


Ngoài Cháy, nổ là rủi ro cơ bản bắt buộc phải tham gia, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các rủi ro còn lại.

Hai là Chương trình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo qui định của nhà nước theo điều kiện, điều khoản, biểu phí, số tiền bảo hiểm phạm vi bảo hiểm được quy định bắt buộc giữa người tham gia và DNBH.

 #baohiemtaisanbaoviet